บาคาร่าออนไลน์ สู่ระบบประกันคุณภาพที่หลากหลาย

บาคาร่าออนไลน์ สู่ระบบประกันคุณภาพที่หลากหลาย

บาคาร่าออนไลน์ การจัดตั้งหน่วยงานประกันคุณภาพในหลายส่วนของโลกถือเป็นวิธีการจัดการกับความท้าทายของผู้ดูแลระบบ ‘การเสริม’ ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาเผยให้เห็นว่าการจัดการกับปัญหาด้านคุณภาพนั้นต้องการมากกว่าการจัดตั้งหน่วยงานระดับชาติ เนื่องจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องและความซับซ้อนของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ขยายออกไปอาจครอบงำและทำให้ระบบที่เพิ่งเกิดใหม่ไม่ได้ผลในที่สุด

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอธิโอเปีย

 (HERQA) เปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะหน่วยงานระดับอุดมศึกษาในปี 2546 ซึ่งสอดคล้องกับการเริ่มต้นของการขยายตัวเชิงรุกในภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษา การก่อตั้งได้รับแรงหนุนหลักจากการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของภาครัฐและการเพิ่มขึ้นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

HERQA จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานกึ่งอิสระที่รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เฝ้าระวังคุณภาพแห่งชาติ โดยมีหน้าที่เฉพาะในการให้การรับรองสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพภายนอกทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เสนอความเท่าเทียมกันของหนังสือรับรองต่างประเทศและอำนวยความสะดวกในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา

HERQA ได้บรรลุภารกิจที่หลากหลายตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง นอกเหนือจากการส่งเสริมแนวคิดเรื่องคุณภาพทั่วทั้งภาคส่วนแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการนำแนวทางและขั้นตอนต่างๆ ไปใช้ที่ตอบสนองต่อการรับรอง การตรวจสอบคุณภาพ และกระบวนการเปรียบเทียบ

อิทธิพลโดยตรงของ HERQA ในแง่ของการนำเสนอการฝึกอบรมระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพและอิทธิพลทางอ้อมผ่านกรอบการกำกับดูแลนั้นเป็นส่วนเพิ่มเติมที่สำคัญต่อระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเต็มไปด้วยความท้าทาย

ความเครียดในระบบ

แม้จะมีส่วนร่วม แต่ HERQA ได้มาถึงขั้นที่ทดสอบความสามารถ ประสิทธิภาพ และความสมบูรณ์ของระบบจนถึงขีดจำกัด

จากจำนวนสถาบันที่จำกัดในช่วงเริ่มต้น ภาคการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอธิโอเปีย

ได้เติบโตขึ้นเพื่อรองรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนประมาณ 180 แห่งทั่วประเทศ ทำให้เกิดภาระงานมากเกินไป นำไปสู่ความล่าช้าของระบบราชการสำหรับสถาบันที่ต้องการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพของ HERQA

ความสามารถและกิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานลดลงอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยไม่สามารถจัดการกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นของภาคส่วนนี้ได้

แม้ว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ทุ่มเทและมีจริยธรรมซึ่งมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ จำนวน คุณภาพ ประสบการณ์ และมาตรฐานทางจริยธรรมของพนักงานที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังต่ำกว่าข้อกำหนดทางวิชาชีพที่จำเป็นอย่างมาก

ต่อมาหน่วยงานไม่สามารถตรวจสอบโรงงานประกาศนียบัตรหรือควบคุมบทสวดของกิจกรรมการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นได้ หน่วยงานจึงพบว่าเป็นการยากที่จะตอบสนองความคาดหวังของรัฐบาล สถาบัน นักศึกษา และสังคมเอธิโอเปีย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่ยอมรับว่าขณะนี้มีความเร่งด่วนที่จะย้อนกลับแนวโน้มนี้และฟื้นฟูผลประโยชน์เชิงบวกของระบบ บาคาร่าออนไลน์